Thứ tư, 25/8/2021, 8:6
Lượt đọc: 1599

Danh sách học sinh đã đăng ký vào lớp 6 năm học 2021 - 2022 (Cập nhật 25/8/2021)

STT

Họ

Tên

Ngày sinh

Giới
tính

Ghi chú

1

Hồ Lê Hà

An

08/06/2010

Nữ

Cơ bản

2

Hồ Thụy Mỹ

An

30/07/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

3

Lâm Hoài Thái

An

18/01/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

4

Lê Phạm Khánh

An

25/05/2010

Nữ

Cơ bản

5

Ngô Khánh

An

27/05/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

6

Ngô Minh Thùy

An

16/10/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

7

Nguyễn Cao Tường

An

26/10/2010

Nam

Cơ bản

8

Phạm Đình Gia

An

02/05/2010

Nữ

Cơ bản

9

Phạm Khánh

An

30/11/2010

Nữ

Cơ bản

10

Phan Tú

An

21/11/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

11

Trịnh Thiên

An

12/08/2010

Nữ

Cơ bản

12

Văn Ngọc Nguyên

An

24/03/2010

Nam

Cơ bản

13

Phạm Hoàng

Ân

11/05/2010

Nam

TC Tiếng Anh

14

Âu Dương Hoàng

Anh

23/05/2010

Nam

Cơ bản

15

Chu Minh

Anh

22/01/2010

Nữ

Cơ bản

16

Hồ Ngọc Phương

Anh

28/04/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

17

Hoàng Tú

Anh

09/06/2010

Nữ

Cơ bản

18

Lê Đức

Anh

28/08/2010

Nam

Cơ bản

19

Lê Huỳnh Trâm

Anh

21/05/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

20

Lê Ngọc Minh

Anh

08/01/2010

Nữ

Cơ bản

21

Lý Mỹ

Anh

11/12/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

22

Nguyễn Lê Gia

Anh

01/03/2010

Nam

Cơ bản

23

Nguyễn Lê Minh

Anh

04/07/2010

Nữ

Cơ bản

24

Nguyễn Phạm Quảng

Anh

17/03/2010

Nam

TC Tiếng Anh

25

Phạm Ngọc Phương

Anh

10/05/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

26

Phan Tuấn

Anh

04/03/2010

Nam

TC Tiếng Anh

27

Trần Hải

Anh

04/09/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

28

Trần Phương

Anh

10/08/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

29

Trương Quỳnh

Anh

20/09/2010

Nữ

Cơ bản

30

Võ Ngọc Lan

Anh

14/04/2010

Nữ

Cơ bản

31

Lê Huy Hoàng

Bách

01/08/2010

Nam

Cơ bản

32

Hà Gia

Bảo

19/08/2010

Nam

Cơ bản

33

Nguyễn Hoàng Thiên

Bảo

19/06/2010

Nam

Cơ bản

34

Nguyễn Thái Gia

Bảo

01/08/2010

Nam

Cơ bản

35

Phạm Gia

Bảo

02/07/2010

Nam

Cơ bản

36

Phạm Gia

Bảo

18/09/2010

Nam

TC Tiếng Anh

37

Trần Gia

Bảo

16/04/2010

Nam

TC Tiếng Anh

38

Trần Ngọc Gia

Bảo

17/11/2010

Nam

Cơ bản

39

Trần Phạm Ngọc

Bảo

31/03/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

40

Văn Huỳnh Gia

Bảo

04/05/2010

Nam

Cơ bản

41

Võ Hoàng

Bảo

28/08/2010

Nam

Cơ bản

42

Tăng Võ Thanh

Bình

30/06/2010

Nam

TC Tiếng Anh

43

Huỳnh Trang Bảo

Châu

02/03/2010

Nữ

Cơ bản

44

Vũ Uyên

Chi

01/02/2010

Nữ

Cơ bản

45

Lê Võ Minh

Chí

26/10/2010

Nam

TC Tiếng Anh

46

Dương Minh

Cường

11/10/2010

Nam

Cơ bản

47

Nguyễn Quốc

Cường

01/11/2010

Nam

Cơ bản

48

Bùi Minh

Đăng

05/03/2010

Nam

Cơ bản

49

Nguyễn Lý Thái

Đăng

03/08/2010

Nam

TC Tiếng Anh

50

Phạm Minh

Đăng

06/07/2010

Nam

Cơ bản

51

Phạm Trần Hải

Đăng

18/09/2010

Nam

Cơ bản

52

Lê Vinh

Danh

09/01/2010

Nam

Cơ bản

53

Lê Quốc

Đạt

29/04/2010

Nam

Cơ bản

54

Lê Thành

Đạt

16/08/2010

Nam

Cơ bản

55

Lý Thành

Đạt

30/07/2010

Nam

TC Tiếng Anh

56

Ngô Tấn

Đạt

16/11/2010

Nam

Cơ bản

57

Phạm Nguyễn Thành

Đạt

18/09/2010

Nam

Cơ bản

58

Phan Nguyễn Thành

Đạt

31/01/2010

Nam

Chương trình tích hợp

59

Nguyễn Lâm

27/10/2010

Nam

TC Tiếng Anh

60

Đặng Nguyễn Thanh

Đình

20/10/2010

Nữ

Cơ bản

61

Lê Tuấn

Du

02/11/2010

Nam

TC Tiếng Anh

62

Ngô Minh

Đức

19/10/2010

Nam

Cơ bản

63

Nguyễn Đạt

Đức

30/07/2010

Nam

TC Tiếng Anh

64

Đỗ Hoàng

Dung

17/06/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

65

Hồ Anh

Dũng

14/02/2010

Nam

Cơ bản

66

Ngô Anh

Duy

08/04/2010

Nam

Cơ bản

67

Nguyễn Đức

Duy

06/03/2010

Nam

TC Tiếng Anh

68

Nguyễn Hoàng

Duy

11/06/2010

Nam

Cơ bản

69

Nguyễn Trần Khánh

Duy

06/10/2010

Nam

Chương trình tích hợp

70

Sơn Minh

Duy

24/02/2009

Nam

Cơ bản

71

Nguyễn Ngọc Kỳ

Duyên

09/08/2010

Nữ

Cơ bản

72

Tào Nguyễn Khánh

Duyên

10/07/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

73

Nguyễn Bình Khánh

Giang

20/09/2010

Nữ

Cơ bản

74

Nguyễn Châu

Giang

10/05/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

75

Nguyễn Ngọc Hương

Giang

12/07/2010

Nữ

Cơ bản

76

Trần Nguyễn Bảo

Giang

28/10/2010

Nữ

Cơ bản

77

Trần Thanh

Giàu

24/12/2010

Nam

Chương trình tích hợp

78

Đặng Thanh

04/02/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

79

Lê Khánh

29/04/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

80

Lê Ngọc Thanh

12/12/2010

Nữ

Cơ bản

81

Nguyễn Ngọc Khánh

20/02/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

82

Nguyễn Sơn

24/07/2010

Nam

TC Tiếng Anh

83

Nguyễn Triệu Ngân

05/05/2009

Nữ

Cơ bản

84

Phạm Nguyễn Khánh

21/04/2010

Nữ

Cơ bản

85

Trương Hồng

Hải

14/02/2010

Nam

Cơ bản

86

Võ Viết Nguyên

Hải

28/11/2010

Nam

TC Tiếng Anh

87

Hồ Nguyễn Khả

Hân

27/08/2010

Nữ

Cơ bản

88

Nguyễn Hoàng Bảo

Hân

18/11/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

89

Phạm Gia

Hân

21/01/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

90

Phùng Nguyễn Nhã

Hân

07/07/2010

Nữ

Cơ bản

91

Trần Vi Gia

Hân

20/12/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

92

Võ Nguyễn Gia

Hân

12/03/2010

Nữ

Cơ bản

93

Nguyễn Đỗ Minh

Hằng

12/02/2010

Nữ

Cơ bản

94

Nguyễn Minh

Hào

05/07/2010

Nam

Chương trình tích hợp

95

Nguyễn Ngọc

Hảo

01/06/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

96

Nguyễn Ngọc Thanh

Hiền

03/12/2010

Nữ

Cơ bản

97

Trần Trí

Hiển

06/05/2010

Nam

TC Tiếng Anh

98

Hà Nguyễn Tấn

Hiếu

07/07/2009

Nam

Cơ bản

99

Nguyễn Thanh

Hiếu

29/05/2010

Nam

Cơ bản

100

Trần Ngọc Minh

Hiếu

20/08/2010

Nam

Cơ bản

101

Trương Khang

Hiếu

31/03/2010

Nam

TC Tiếng Anh

102

Hoàng

10/05/2010

Nam

TC Tiếng Anh

103

Trịnh Kim

Hoàng

19/01/2010

Nam

TC Tiếng Anh

104

Nguyễn Phúc

Hưng

21/05/2010

Nam

Cơ bản

105

Nguyễn Thành

Hưng

09/07/2010

Nam

Chương trình tích hợp

106

Võ Quang

Hưng

01/01/2010

Nam

Cơ bản

107

Nguyễn Ngọc Lan

Hương

25/07/2010

Nữ

Cơ bản

108

Nguyễn Thị Thanh

Hương

18/07/2009

Nữ

Cơ bản

109

Hà Nguyễn Hoàng

Huy

27/03/2010

Nam

Cơ bản

110

Ngụy Như

Huy

03/01/2010

Nam

Cơ bản

111

Nguyễn Đức

Huy

18/05/2010

Nam

Cơ bản

112

Nguyễn Minh

Huy

05/07/2010

Nam

TC Tiếng Anh

113

Nguyễn Thành

Huy

08/10/2010

Nam

TC Tiếng Anh

114

Trương Gia

Huy

11/03/2010

Nam

Cơ bản

115

Võ Thành

Huy

30/03/2010

Nam

TC Tiếng Anh

116

Nguyễn Minh

Hy

17/12/2010

Nam

Cơ bản

117

Thiều Quang

Kha

14/11/2010

Nam

Cơ bản

118

Võ Trọng

Kha

17/04/2010

Nam

Cơ bản

119

Huỳnh Trương Văn

Khải

22/11/2010

Nam

Cơ bản

120

Phạm Nguyên

Khải

10/03/2010

Nam

TC Tiếng Anh

121

Bùi Ngọc Bảo

Khang

21/08/2010

Nam

TC Tiếng Anh

122

Bùi Nguyên

Khang

03/09/2010

Nam

TC Tiếng Anh

123

Bùi Trọng

Khang

12/08/2010

Nam

Cơ bản

124

Đào Gia

Khang

09/08/2010

Nam

TC Tiếng Anh

125

Đỗ Phúc Minh

Khang

11/04/2010

Nam

Chương trình tích hợp

126

Dương Nguyễn Minh

Khang

30/01/2010

Nam

TC Tiếng Anh

127

Lê Hữu Minh

Khang

20/05/2010

Nam

Cơ bản

128

Lương Huỳnh Nhật

Khang

21/07/2010

Nam

TC Tiếng Anh

129

Mai Gia

Khang

17/10/2010

Nam

Chương trình tích hợp

130

Nguyễn Ngọc Nguyên

Khang

06/11/2010

Nam

TC Tiếng Anh

131

Nguyễn Phúc

Khang

20/09/2010

Nam

Cơ bản

132

Phạm Nhựt

Khang

01/03/2010

Nam

Cơ bản

133

Dương Minh

Khanh

20/01/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

134

Nguyễn Lê Vân

Khánh

26/09/2010

Nữ

Cơ bản

135

Nguyễn Võ Nam

Khánh

28/04/2009

Nam

Cơ bản

136

Vũ Lê Đăng

Khánh

22/04/2010

Nam

TC Tiếng Anh

137

Nguyễn Hoàng Gia

Khiêm

07/07/2010

Nam

TC Tiếng Anh

138

Đào Thái

Khoa

18/10/2009

Nam

Cơ bản

139

Dương Anh

Khoa

03/06/2010

Nam

Cơ bản

140

Nguyễn Anh

Khoa

07/10/2010

Nam

Cơ bản

141

Nguyễn Anh

Khoa

28/10/2010

Nam

Cơ bản

142

Nguyễn Đăng

Khoa

29/09/2010

Nam

Cơ bản

143

Nguyễn Lê Hoàng Anh

Khoa

01/02/2010

Nam

TC Tiếng Anh

144

Nguyễn Trần Minh

Khoa

16/01/2010

Nam

TC Tiếng Anh

145

Nguyễn Tuấn Anh

Khoa

19/04/2010

Nam

Cơ bản

146

Nguyễn Võ Đăng

Khoa

04/04/2010

Nam

Cơ bản

147

Phạm Duy

Khoa

13/05/2010

Nam

TC Tiếng Anh

148

Trần Bảo

Khoa

30/06/2010

Nam

Cơ bản

149

Trần Đăng

Khoa

01/07/2010

Nam

Cơ bản

150

Trần Minh

Khoa

10/02/2010

Nam

Cơ bản

151

Đoàn Trọng

Khôi

09/12/2010

Nam

TC Tiếng Anh

152

Nguyễn Lê Minh

Khôi

12/01/2010

Nam

TC Tiếng Anh

153

Nguyễn Trần Minh

Khôi

16/01/2010

Nam

TC Tiếng Anh

154

Phạm Minh

Khôi

06/07/2010

Nam

Cơ bản

155

Phan Minh

Khôi

06/07/2010

Nam

TC Tiếng Anh

156

Tô Lê Hoàng

Khôi

03/12/2010

Nam

TC Tiếng Anh

157

Trần Nguyễn Trọng

Khôi

27/07/2010

Nam

Cơ bản

158

Nguyễn Duy Đông

Khuê

20/07/2010

Nữ

Cơ bản

159

Nguyễn Mai

Khuê

13/02/2010

Nữ

Cơ bản

160

Nguyễn Minh

Khuê

29/12/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

161

Nguyễn Huỳnh An

Khương

27/10/2010

Nữ

Cơ bản

162

Đặng Hữu Trung

Kiên

18/12/2010

Nam

Chương trình tích hợp

163

Đoàn Gia

Kiệt

10/09/2010

Nam

Cơ bản

164

Hoàng Trần Nhân

Kiệt

14/05/2010

Nam

Cơ bản

165

Ngô Thiên

Kim

02/03/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

166

Trần Nguyễn Hoàn

Kim

06/04/2010

Nữ

Cơ bản

167

Nguyễn Gia

Lạc

06/12/2010

Nam

TC Tiếng Anh

168

Huỳnh Trúc

Lam

15/09/2010

Nữ

Cơ bản

169

Huỳnh Nguyễn Khánh

Lâm

17/06/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

170

Lâm Quang

Lâm

23/06/2010

Nam

TC Tiếng Anh

171

Lê Nguyễn Trúc

Lâm

07/12/2010

Nữ

Cơ bản

172

Trần Ngọc Vi

Lâm

17/05/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

173

Nguyễn Như

Lan

06/09/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

174

Huỳnh Pha

20/11/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

175

Bùi Phương

Linh

22/09/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

176

Đào Hải

Linh

16/01/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

177

Lê Khánh

Linh

29/04/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

178

Nguyễn Ngọc Khánh

Linh

22/03/2010

Nữ

Cơ bản

179

Nguyễn Ngọc Mai

Linh

08/11/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

180

Nguyễn Ngọc Thùy

Linh

04/02/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

181

NguyễN Như Diệu

Linh

27/03/2010

Nữ

Cơ bản

182

Trương Khánh

Linh

25/04/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

183

Võ Mai

Linh

11/05/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

184

Phạm Văn

Lộc

11/06/2010

Nam

Cơ bản

185

Hoàng Phi

Long

02/06/2010

Nam

Cơ bản

186

Nguyễn Duy

Long

11/02/2010

Nam

Cơ bản

187

Lưu Ngọc Hiền

Mai

28/10/2010

Nữ

Cơ bản

188

Huỳnh Ngọc Khả

Mây

31/08/2010

Nữ

Cơ bản

189

Đinh Công

Minh

06/06/2010

Nam

Cơ bản

190

Đinh Trí Hoàng

Minh

27/08/2010

Nam

TC Tiếng Anh

191

Hoàng Đinh Trí

Minh

04/10/2010

Nam

TC Tiếng Anh

192

Huỳnh Văn

Minh

01/03/2010

Nam

TC Tiếng Anh

193

Nguyễn Hoàng

Minh

20/04/2010

Nam

TC Tiếng Anh

194

Nguyễn Hoàng Nhật

Minh

09/01/2010

Nam

Cơ bản

195

Nguyễn Phong Anh

Minh

01/02/2010

Nam

TC Tiếng Anh

196

Nguyễn Quốc

Minh

08/03/2010

Nam

TC Tiếng Anh

197

Nguyễn Thái Anh

Minh

05/08/2010

Nam

Cơ bản

198

Phạm Tiến

Minh

26/10/2010

Nam

TC Tiếng Anh

199

Phan Nhật

Minh

18/01/2008

Nam

Cơ bản

200

Trần Quang

Minh

10/12/2010

Nam

Cơ bản

201

Võ Gia

Minh

09/05/2010

Nam

TC Tiếng Anh

202

Nguyễn Phan Trà

My

07/04/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

203

Nguyễn Bảo

Nam

01/07/2010

Nam

Chương trình tích hợp

204

Nguyễn Giang

Nam

01/01/2010

Nam

Cơ bản

205

Phan Thành

Nam

02/04/2010

Nam

TC Tiếng Anh

206

Huỳnh Nguyễn Kim

Ngân

08/11/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

207

Nguyễn Nhã Thanh

Ngân

02/08/2010

Nữ

Cơ bản

208

Nguyễn Võ Kim

Ngân

11/08/2010

Nữ

Cơ bản

209

Trần Ngọc Minh

Ngân

02/01/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

210

Trịnh Kim

Ngân

04/08/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

211

Lê Hà Phương

Nghi

18/11/2010

Nữ

Cơ bản

212

Lê Huỳnh Gia

Nghi

11/06/2010

Nữ

Cơ bản

213

Nguyễn Lư Gia

Nghi

11/06/2010

Nữ

Cơ bản

214

Trần Bảo

Nghi

09/09/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

215

Hồ Nguyễn Minh

Ngọc

12/05/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

216

Hồ Thiên Bảo

Ngọc

09/02/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

217

Hoàng Thị Bích

Ngọc

27/01/2010

Nữ

Cơ bản

218

Lê Phương Thảo

Ngọc

31/05/2010

Nữ

Cơ bản

219

Nguyễn Đăng Thiên

Ngọc

27/02/2010

Nữ

Cơ bản

220

Nguyễn Như Khánh

Ngọc

18/08/2010

Nữ

Cơ bản

221

Nguyễn Thị Bảo

Ngọc

25/11/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

222

Phan Lê Bảo

Ngọc

01/03/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

223

Phan Ngân Kim

Ngọc

17/08/2010

Nữ

Cơ bản

224

Trần Bảo

Ngọc

15/06/2010

Nữ

Cơ bản

225

Trần Khánh

Ngọc

11/01/2010

Nữ

Cơ bản

226

Trần Nguyễn Bảo

Ngọc

26/01/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

227

Trương Minh

Ngọc

10/05/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

228

Đỗ Thảo

Nguyên

17/03/2010

Nữ

Cơ bản

229

Nguyễn Thị Thảo

Nguyên

07/04/2010

Nữ

Cơ bản

230

Phạm Duy

Nguyên

01/12/2010

Nam

Chương trình tích hợp

231

Phan Thành

Nguyên

03/10/2010

Nam

Cơ bản

232

Nguyên

02/04/2010

Nam

TC Tiếng Anh

233

Lê Trung

Nhân

06/05/2010

Nam

TC Tiếng Anh

234

Phan Trần Minh

Nhật

30/08/2010

Nam

TC Tiếng Anh

235

Đặng Hữu Ý

Nhi

11/12/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

236

Dương Tuyết

Nhi

15/06/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

237

Huỳnh Thị Yến

Nhi

03/08/2010

Nữ

Cơ bản

238

Lý Hồ Uyên

Nhi

11/12/2010

Nữ

Cơ bản

239

Nguyễn Hữu An

Nhiên

18/01/2010

Nữ

Cơ bản

240

Trương Minh Hạo

Nhiên

21/05/2010

Nam

Cơ bản

241

Nguyễn Ngọc Tâm

Như

03/05/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

242

Nguyễn Quỳnh

Như

16/09/2010

Nữ

Cơ bản

243

Phạm Ngọc Quỳnh

Như

03/02/2010

Nữ

Cơ bản

244

Phạm Tố

Như

24/12/2010

Nữ

Cơ bản

245

Phạm Yến

Như

24/12/2010

Nữ

Cơ bản

246

Bùi Thị Kim

Oanh

07/02/2010

Nữ

Cơ bản

247

Bùi Tấn

Phát

13/02/2010

Nam

Chương trình tích hợp

248

Lâm Văn

Phát

10/04/2010

Nam

Cơ bản

249

Nguyễn Huỳnh Tuấn

Phát

30/04/2010

Nam

Cơ bản

250

Ngô Trọng

Phúc

22/01/2010

Nam

Cơ bản

251

Nguyễn Bá

Phúc

15/04/2010

Nam

Cơ bản

252

Nguyễn Hồng

Phúc

22/02/2010

Nam

Cơ bản

253

Nguyễn Ngọc Thanh

Phúc

19/01/2010

Nữ

Cơ bản

254

Nguyễn Trần Gia

Phúc

10/06/2010

Nam

Cơ bản

255

Phạm Nguyễn Gia

Phúc

10/10/2010

Nam

TC Tiếng Anh

256

Phan Hoàng Nhã

Phúc

30/04/2010

Nữ

Cơ bản

257

Trần Hoàng

Phúc

09/02/2010

Nam

Cơ bản

258

Trần Thiên

Phúc

02/01/2010

Nam

Cơ bản

259

Vũ Trần Gia

Phúc

24/08/2010

Nam

Cơ bản

260

Hà Mạnh

Phước

29/03/2010

Nam

Cơ bản

261

Nguyễn Hoàng Yến

Phương

07/01/2010

Nữ

Cơ bản

262

Nguyễn Ngọc

Phương

20/08/2010

Nữ

Cơ bản

263

Vũ Trần Yến

Phương

18/06/2010

Nữ

Cơ bản

264

Đinh Hoàng Bảo

Quân

02/06/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

265

Nguyễn Đông

Quân

15/01/2010

Nam

Cơ bản

266

Nguyễn Minh

Quân

12/01/2010

Nam

TC Tiếng Anh

267

Trần Minh

Quân

02/04/2010

Nam

TC Tiếng Anh

268

Nguyễn Minh

Quang

09/04/2010

Nam

TC Tiếng Anh

269

Nguyễn Thanh

Quang

24/03/2010

Nam

TC Tiếng Anh

270

Phan Lê

Quang

15/02/2010

Nam

Cơ bản

271

Lê Kim

Quy

01/04/2010

Nam

Cơ bản

272

Doanh Ngọc

Quyên

13/07/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

273

Lê Bảo

Quỳnh

12/05/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

274

Lê Như

Quỳnh

29/03/2010

Nữ

Cơ bản

275

Trần Thúy

Quỳnh

09/04/2010

Nữ

Cơ bản

276

Trần Tấn

Sang

02/10/2010

Nam

Cơ bản

277

Lê Hà

Sơn

16/10/2010

Nam

Cơ bản

278

Nguyễn Hải

Sơn

04/07/2010

Nam

TC Tiếng Anh

279

Dương Nguyễn Thành

Tài

29/03/2010

Nam

TC Tiếng Anh

280

Ngô Phát

Tài

18/09/2010

Nam

TC Tiếng Anh

281

Đinh Khải

Tâm

17/05/2010

Nam

Cơ bản

282

Lê Nguyễn Thanh

Tâm

05/01/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

283

Lưu Tuệ

Tâm

08/07/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

284

Trương Nguyễn Thành

Tấn

22/04/2009

Nam

Cơ bản

285

Võ Bá

Tề

01/07/2010

Nam

Cơ bản

286

Nguyễn Hữu Quốc

Thái

18/02/2010

Nam

Cơ bản

287

Nguyễn Thành

Thái

04/10/2010

Nam

TC Tiếng Anh

288

Phùng Minh

Thắng

25/01/2010

Nam

Cơ bản

289

Nguyễn Đoàn Đan

Thanh

19/07/2010

Nữ

Cơ bản

290

Nguyễn Phạm Hà

Thanh

24/09/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

291

Trần Quang

Thanh

12/12/2010

Nam

Cơ bản

292

Trần Vũ Vân

Thanh

14/08/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

293

Nguyễn Bá

Thành

31/01/2010

Nam

TC Tiếng Anh

294

Dương Hoàng Hiếu

Thảo

13/09/2010

Nữ

Cơ bản

295

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

22/12/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

296

Lê Nhật

Thiên

03/12/2010

Nam

Cơ bản

297

Phan Minh

Thiện

03/07/2010

Nam

Cơ bản

298

Đinh Quốc

Thịnh

08/03/2010

Nam

Cơ bản

299

Trần Nguyễn Phúc

Thịnh

22/10/2010

Nam

Cơ bản

300

Hoa Tăng Lợi

Thu

18/06/2010

Nữ

Cơ bản

301

Bùi Lê Minh

Thư

02/12/2010

Nữ

Cơ bản

302

Lưu Đình Anh

Thư

30/08/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

303

Nguyễn Huỳnh Anh

Thư

04/08/2010

Nữ

Cơ bản

304

Nguyễn Minh

Thư

23/01/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

305

Nguyễn Thị Minh

Thư

31/05/2010

Nữ

Cơ bản

306

Lê Nguyễn Phương

Thùy

18/04/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

307

Đặng Phúc Mai

Thy

01/05/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

308

Nguyễn Ngọc Bảo

Thy

10/03/2010

Nữ

Cơ bản

309

Nguyễn Ngọc Xuân

Thy

22/05/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

310

Nguyễn Trần Bảo

Thy

15/01/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

311

Trần Kim

Tiên

27/02/2010

Nữ

Cơ bản

312

Nguyễn Bảo Mạnh

Tiến

07/08/2008

Nam

Cơ bản

313

Nguyễn Tự

Tiến

23/03/2010

Nam

TC Tiếng Anh

314

Lê Hữu

Tín

18/08/2010

Nam

Cơ bản

315

Huỳnh

Trâm

27/06/2010

Nữ

Cơ bản

316

Bùi Trần Bảo

Trân

05/11/2010

Nữ

Cơ bản

317

Lê Ngọc Bảo

Trân

29/11/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

318

Lê Ngọc Bảo

Trân

25/03/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

319

Trần Bảo

Trân

05/05/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

320

Châu Ngọc Phương

Trang

03/08/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

321

Nguyễn Thị Yến

Trang

30/08/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

322

Nguyễn Cao Thiên

Trí

29/05/2010

Nam

Cơ bản

323

Phạm Nguyễn Minh

Trí

05/11/2010

Nam

Cơ bản

324

Trần Tiêu Minh

Trí

16/04/2009

Nam

Cơ bản

325

Tăng Thục

Trinh

25/09/2010

Nữ

Cơ bản

326

Bùi Ngọc Thanh

Trúc

29/03/2010

Nữ

Cơ bản

327

Bùi Thanh

Trúc

04/04/2010

Nữ

Cơ bản

328

Dương Duy Thanh

Trúc

17/03/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

329

Huỳnh Thiên

Trúc

25/07/2010

Nữ

Cơ bản

330

Lâm Thị Thủy

Trúc

20/11/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

331

Lê Thanh

Trúc

12/07/2010

Nữ

Cơ bản

332

Nguyễn Thị Thanh

Trúc

28/09/2010

Nữ

Cơ bản

333

Nguyễn Xuân Thanh

Trúc

11/02/2010

Nữ

Cơ bản

334

Tạ Trần Thiên

Trúc

06/02/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

335

Nguyễn Cao Minh

Trung

01/02/2010

Nam

Cơ bản

336

Nguyễn Thành

Trung

04/02/2010

Nam

Cơ bản

337

Lê Ngọc Thanh

09/11/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

338

Nguyễn Thị Cẩm

08/01/2010

Nữ

Cơ bản

339

Đặng Võ Thanh

Tuấn

21/04/2010

Nam

Cơ bản

340

Hà Nguyễn Minh

Tuấn

21/10/2010

Nam

TC Tiếng Anh

341

Huỳnh Quốc

Tuấn

24/03/2010

Nam

Cơ bản

342

Lương Anh

Tuấn

20/03/2010

Nam

Cơ bản

343

Tô Văn Anh

Tuấn

06/12/2010

Nam

Cơ bản

344

Dung Kim

Tuyền

28/10/2010

Nữ

Cơ bản

345

Đoàn Nhã

Uyên

02/12/2010

Nữ

Cơ bản

346

Huỳnh Thị Bích

Vân

27/09/2010

Nữ

Cơ bản

347

Lạc Vũ Tường

Vân

28/07/2010

Nữ

Cơ bản

348

Tô Nguyễn Khánh

Vân

25/02/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

349

Đoàn Ngọc Nhã

Vi

05/03/2010

Nữ

Cơ bản

350

Bùi Quang

Vinh

26/03/2010

Nam

Chương trình tích hợp

351

Nguyễn Hoàng

Vinh

02/06/2010

Nam

Cơ bản

352

Nguyễn Huỳnh Tấn

Vinh

11/09/2009

Nam

Cơ bản

353

Nguyễn Quang

Vinh

14/07/2010

Nam

Cơ bản

354

Đào Lê

28/05/2010

Nam

Chương trình tích hợp

355

Phan Quân

Vương

12/01/2010

Nam

Cơ bản

356

Đặng Ngọc Yến

Vy

18/08/2010

Nữ

Cơ bản

357

Hồ Nguyễn Tú

Vy

30/04/2010

Nữ

Cơ bản

358

Lê Hoàng

Vy

13/01/2009

Nữ

Cơ bản

359

Lê Ngọc Khánh

Vy

20/04/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

360

Nguyễn Phạm Yến

Vy

27/03/2010

Nữ

Cơ bản

361

Nguyễn Phương

Vy

02/03/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

362

Nguyễn Phương

Vy

27/01/2010

Nữ

Cơ bản

363

Nguyễn Thị Tường

Vy

02/12/2010

Nữ

Cơ bản

364

Nguyễn Thuý

Vy

01/02/2010

Nữ

Cơ bản

365

Nguyễn Trang Bảo

Vy

25/06/2010

Nữ

Cơ bản

366

Trần Hoàng Phương

Vy

24/06/2010

Nữ

Cơ bản

367

Trần Lê Hoàng

Vy

14/10/2010

Nữ

Cơ bản

368

Trần Nguyễn Khánh

Vy

15/02/2010

Nữ

Cơ bản

369

Trịnh Ngọc Gia

Vy

08/10/2010

Nữ

Cơ bản

370

Trương Thị Tường

Vy

02/04/2010

Nữ

Cơ bản

371

Nguyễn Ngọc Như

Ý

01/04/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

372

Nguyễn Vũ Thiên

Ý

25/11/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

373

Đinh Hải

Yến

18/01/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

374

Đinh Hoàng

Yến

18/01/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

375

Trần Thị Mỹ

Tuyền

20/11/2010

Nữ

Cơ bản

376

Cao Thụy Như

Phúc

01/07/2009

Nữ

Cơ bản

377

Hà Trần Minh

Nhật

21/04/2010

Nam

Cơ bản

378

Đỗ Anh

Duy

02/11/2010

Nam

Cơ bản

379

Đỗ Vương Gia

Hưng

20/06/2010

Nam

Cơ bản

380

Lâm Trương Cát

Tường

02/03/2010

Nữ

Cơ bản

381

Trần Phước Hằng

Phương

15/01/2010

Nữ

Cơ bản

382

Phạm Văn

Vinh

21/10/2010

Nam

Cơ bản

383

Trần Khánh

22/09/2010

Nữ

Cơ bản

384

Vũ Nguyễn Song

Ngọc

10/10/2010

Nữ

Cơ bản

385

Nguyễn Công

Minh

19/10/2010

Nam

Cơ bản

386

Huỳnh Trần

Lena

23/05/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

387

Đặng An

Khánh

09/11/2010

Nữ

Cơ bản

388

Lê Thành

Nhân

27/09/2010

Nam

Cơ bản

389

Bùi Nhật Phương

Anh

04/07/2010

Nữ

Cơ bản

390

Nguyễn Hoàng

Khang

21/07/2010

Nam

Cơ bản

391

Phan Đặng Ngân

05/11/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

392

Đỗ Nguyên

Khải

03/11/2010

Nam

Cơ bản

393

Trần Phạm Phương

Uyên

14/03/2010

Nữ

Cơ bản

394

Huỳnh Hải

Minh

 

Nam

Cơ bản

395

Nguyễn Ngọc Minh

Châu

16/10/2010

Nữ

Cơ bản

396

Bùi Nguyễn Khánh

 

Nữ

TC Tiếng Anh

397

Huỳnh Lê Bảo

Ngọc

16/06/2010

Nữ

Cơ bản

398

Nguyễn Vũ Thiên

Ý

25/11/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

399

Đỗ Đinh Đức

Hòa

11/08/2010

Nam

Cơ bản

400

Trương Hoàng

Minh

18/12/2010

Nam

Cơ bản

401

Ngô Gia

Khang

17/04/2010

Nam

Cơ bản

402

Võ Trần Dung

Quốc

04/04/2010

Nữ

Cơ bản

403

Lê Quốc

Thắng

05/03/2010

Nam

Cơ bản

404

Trịnh Xuân

Phát

03/01/2010

Nam

Cơ bản

405

Vũ Đình

Thanh

30/04/2010

Nam

Cơ bản

406

Nguyễn Ngọc Thiên

Kim

19/01/2010

Nữ

TC Tiếng Anh

407

Nguyễn Phạm Đông

Quân

01/03/2010

Nam

Cơ bản

408

Nguyễn Công

Chính

03/01/2010

Nam

Cơ bản

409

Nguyễn Thành

Nhân

10/04/2010

Nam

Cơ bản

410

Nguyễn Đặng Đình

Thiện

13/02/2010

Nam

Cơ bản

411

Phạm Quốc

Minh

05/03/2010

Nam

Cơ bản

412

Đặng Trần Bảo

Châu

09/12/2010

Nữ

Cơ bản

413

Huỳnh Nguyên

Đức

20/02/2010

Nam

TC Tiếng Anh

414

Lê Ngọc Minh

Thư

27/01/2011

Nữ

TC Tiếng Anh

415

Phạm Ngọc Uyên

Thy

06/02/2010

Nữ

Chương trình tích hợp

416

Phạm Lâm Thiên

Nhi

11/08/2010

Nữ

Cơ bản

417

Khương An

Bình

 

Nam

Cơ bản

418

Lê Bảo

Lâm

24/12/2010

Nam

Cơ bản

419

Phạm Minh Bảo

Vy

08/05/2010

Nữ

Cơ bản

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

86